საიტის წესები

სამომხმარებლო შეთანხმება

მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმება გათვალისწინებულია შპს ჯეო ლუქსი–სა და სერვისის მომხმარებელთა შორის ურთიერთობის რეგულირებისთვის, რომლებიც წარმოიქმნება ინტერნეტ რესურსის Geolux.ge მოხმარების დროს შეთანხმების ტექსტში გაწერილი პირობების გათვალისწინებით.

შეთანხმების პირობების მიღების ქვეშ იგულისხმება ნებისმიერი ქმედებები მომხმარებლის მხრიდან, რომლებიც მიმართულია ინტერნეტ რესურსის geoluxs–ის მოხმარებაზე, როგორიცაა მაგალითად ძიება, სხვადასხვა განცხადებების გაცნობა და განთავსება, სერვისზე დარეგისტრირება, შეტყობინების გაგზავნა კავშირის ფორმის საშუალებით და საიტის ფუნქციონალის სხვა ნებისმიერი გამოყენება.

Geolux.ge  უფლებამოსილია ნებისმიერ მომენტში შეცვალოს სამომხმარებლო შეთანხმება მომხმარებლისთვის შესაბამისი შეტყობინებების დაგზავნის გარეშე. შეტანილი ცვლილებები ძალაში შედის Geoluxs-ზე ოფიციალურად გამოქვეყნების შემდეგ, თუ სხვაგვარად არ იქნა დაწესებული.

 Geolux.ge  სერვისის ფუნქციონალის გამოყენების გაგრძელება სამომხმარებლო შეთანხმების ტექსტში ცვლილების შეტანის შემდეგ წარმოადგენს მომხმარებლის თანხმობის ავტომატურ დადასტურებას და ემსახურება მის მიმართ რედაქციის ახალი დებულებების მთლიანი მოცულობით გამოყენებას.

იმ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელი არ ეთანხმება მიმდინარე ცვლილებებს, მან უნდა შეწყვიტოს საიტის მოხმარება.

 1. გამოყენებული ტერმინები

მოცემულ სამომხმარებლო შეთანხმებაში ქვემოთ გამოყენებული ცნებები ნიშნავს შემდეგს:

Geolux.ge  – ინტერნეტ სერვისია, რომელიც შეიცავს ინფორმაციისა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების (მონაცემების ბაზის, ეგმ პროგრამის, გრაფიკული გაფორმების) ერთობლიობას, წვდომა რომელთანაც შესაძლებელი ხდება ინტერნეტ ქსელში ჩართვისას სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, რომელიც გათვალისწინებულია რესურსის გასაცნობად.

მართველი კომპანია შპს ჯეო ლუქსი (416354849)

მომხმარებელი – პირია, რომელიც ინტერნეტ ქსელში არსებულ რესურსებში, მათ შორის geolux.ge-ზე შედის.

სამომხმარებლო შეთანხმება – დოკუმენტია, რომელიც ადგენს geolux.ge–ის მუშაობის წესებს და ახდენს საიტზე არსებული სხვადასხვა სერვისების გამოყენების რეგლამენტირებას.

სერვისი –  სამსახურებია, სხვადასხვა მომსახურებაა, წინადადებები და ფუნქციონალური შესაძლებლობებია, რომელთა წვდომაც მომხმარებელს geolux.ge–ზე შეუძლია.

განცხადება – შეტყობინებაა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას უძრავი ქონების გარკვეული ობიექტის შეძენის წინადადებით, სადაც განთავსებულია საკონტაქტო მონაცემები, ფოტოები, ვიდეო და სხვა თანმხლები ინფორმაცია. საიტზე განცხადების განთავსება ხდება მომხმარებლის მიერ და მიმართულია ხალხის განუსაზღვრელი წრისკენ.

გამყიდველი – საიტის მომხმარებელია, რომელიც მასში  განცხადებებს ანთავსებს კონკრეტულ ობიექტთან მიმართებაში გარიგების დადების მიზნით.

მყიდველი – საიტი geolux.ge–ის მომხმარებელია, რომელიც ათვალიერებს სერვისზე განთავსებულ განცხადებებს, ეს არის პირი, რომელიც უძრავი ქონების გამყიდველთან უშუალოდ ურთიერთქმედებს წარმოდგენილ ობიექტთან მიმართებაში და გამყიდველთან ხელშეკრულებას აფორმებს.

სააღრიცხვო მონაცემები – ელექტრონული ფოსტის მისამართი ან უნიკალური მომხმარებელი  და პაროლია, რომელიც დამოუკიდებლად იქმნება მომხმარებლის მიერ geolux.ge  საიტზე რეგისტრაციის დროს პირად კაბინეტში შესვლისთვის. არის მისი შემდგომი ცვლილების საშუალება.

პირადი კაბინეტი – geolux.ge–ზე მომხმარებლის საკუთარი განყოფილებაა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია სააღრიცხვო ჩანაწერთან და სადაც მომხმარებელს შეუძლია geolux.ge-ის სერვისების მართვა.

რეგისტრაცია – სააღრიცხვო მონაცემებისა და სხვა ინფორმაციის შეტანის მოქმედებების თანმიმდევრულობაა  მომხმარებლის მიერ საიტზე განთავსებული ინსტრუქციის მიხედვით, რისი რეალიზაციაც ხდება სპეციალური  ელექტრონული ფორმის საშუალებით.

მონაცემები – მთელი ინფორმაცია, ფოტო და ვიდეო მასალებია, რომლებსაც განათავსებს მომხმერებელი geolux.ge–ით სარგებლობისას.

 1. საერთო დებულებები. სერვისებთან წვდომა

2.1.  geolux.ge მომხმარებელს  აძლევს მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების პირობებზე სერვისის შემდეგი ფუნქციებით სარგებლობის საშუალებას:

 1. განცხადებების განთავსება, მათი ძიება და დათვალიერება;
 2. განცხადების შეცვლა და გაუქმება;
 3. შემოსული შეტყობინებებისა და განაცხადების დათვალიერება:

2.2. სერვისებით სარგებლობა უფასოა, თუ სპეციალურად არ არის მითითებული სხვა რამ.

 1. მომხმარებლის ვალდებულებები
 • მომხმარებელმა რეგისტრაციის დროს საკუთარ თავზე უნდა წარმოადგინოს ნამდვილი და ზუსტი მონაცემები და ამასთან მნიშვნელოვანია შენარჩუნებულ იქნას მათი აქტუალურობა. თუ მითითებული ინფორმაცია არასწორია ან საიტის ადმინისტრაციას გააჩნია მათ სინამდვილეში ეჭვის შეტანის საფუძველი, მაშინ ადმინისტრაციას უფლება აქვს აუკრძალოს მომხმარებელს საიტით სარგებლობა სააღრიცხვო ჩანაწერის ბლოკირების ან მისი გაუქმების გზით.
  • თუ მომხმარებელი კომერციული ორგანიზაციის წარმომადგენელია (უძრავი ქონების სააგენტოს, სამშენებლო ფირმის), მაშინ ეს ინფორმაცია აუცილებლად მითითებულ უნდა იქნას ge-ზე რეგისტრაციის დროს.
  • თუ მომხმარებელი უძრავი ქონების სფეროში მომუშავე ინდივიდუალური მეწარმეა, ეს ფაქტი აუცილებლად მითითებულ უნდა იქნას ge-ზე რეგისტრაციის დროს.
  • განცხადების შედგენისას შეტანილ უნდა იქნას მხოლოდ სრული და შემოწმებული მონაცემები. ეს წესები ვრცელდება უძრავი ქონების გამოყვეყნებულ ფოტოებზეც.
  • საკონტაქტო ინფორმაცია უნდა იყოს სწორი და ნამდვილი, რადგანაც ვიზიტორს უნდა ჰქონდეს ქონების მესაკუთრესთან ან შუამავალთან შეხვედრის შანსი.
  • განცხადების ტექსტში გაწერილი მისამართი უნდა იყოს უტყუარი და სრული და გარდა ქუჩის დასახელებისა უნდა შეიცავდეს სახლის ზუსტ ნომერსაც. წესები არ ვრცელდება მშენებლობაში მყოფ ობიექტებზე.
  • განცხადება უნდა შეესაბამებოდეს იმ განყოფილებას, სადაც ის არის განთავსებული.
 1. დაუშვებელი ქმედებები
 • არ შეიძლება ადრე გამოქვეყნებული განცხადებების ასლების გამოქვეყნება ანუ სადაც არის ანალოგიური ობიექტი და ოპერაციის ტიპი.
  • აკრძალულია განცხადებაში არასარწმუნო მონაცემების (არასწორი ღირებულების, არაზუსტი მისამართის და სხვ.) მითითება
  • აკრძალულია განცხადების ტექსტში უცენზურო ლექსიკისა და შეურაცხმყოფელი გამონათქვამების გამოყენება.
  • არ შეიძლება ფოტოების გამოქვეყნება, რომელზედაც მოთავსებულია წყლის ნიშნები, ლოგოტიპები ან სხვა უძრავი ქონების სერვისების სარეკლამო ინფორმაცია (საიტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და სხვა) საიტის ადმინისტრაციის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
  • არ შეიძლება განცხადების გამოქვეყნება უძრავი ქონების მესაკუთრის საფარქვეშ, თუ მხოლოდ შუამავალს წარმოადგენთ.
  • არ შეიძლება ერთმა მომხმარებელმა შექმნას რამოდენიმე სააღრიცხვო ჩანაწერი.
  • აკრძალულია ერთ განცხადებაში ერთდროულად რამდენიმე ობიექტის მითითება.
 1. ინტელექტუალური უფლებები
 • სერვისი, მისი ცალკეული შემადგენლები (ეგმ, მონაცემების ბაზები, ლოგოტიპი, შრიფტები, სხვადასხვა ნოუ–ჰაუ, ფოტო და ვიდეო მასალები, დიზაინი და სხვა) განეკუთვნებიან ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებს, რომლებიც დაცულია შესაბამისი კანონმდებლობით, ამიტომაც მათი გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ მესაკუთრის თანხმობით.
  • საიტის ფუნქციების გამოყენებისას მომხმარებელი ეთანხმება იმას, რომ არ აქვს უფლება დაშალოს სერვისი კოდებად, შეცვალოს, მოახდინოს ნაწარმოები სამუშაოების ფორმირება და ნებისმიერი გზით პროგრამირების საწყისი კოდის მიღება საიტის ადმინისტრაციის მხრიდან შესაბამისი წერილობითი თანხმობის გარეშე. მოცემული ნორმების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მომხმარებელი პასუხს აგებს საერთაშორისო და ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.
 1. დასკვნითი დებულებები
 • საიტის ადმინისტრაცია არ იძლევა სერვისის შეუფერხებელი მუშაობისა და მუდმივად წვდომის გარანტიას. ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი კომპიუტერული ქსელის გაუმართაობის გამო სერვისების ფუნქციონირების დარღვევაზე, სახელმწიფოს გადაწყვეტილებებზე, პროვაიდერების მოქმედებებზე, სტიქიურ მოვლენებსა თუ შეფერხების სხვა მიზეზებზე.
  • საიტის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია მომხმარებელს გაუგზავნოს ტექნიკური, ინფორმაციული და სხვა ხასიათის მქონე შეტყობინებები. მომხმარებელმა, თუ მას ამის სურვილი აქვს, შეიძლება უარი თქვას საიტის მხრიდან ამგვარ შეტყობინებებზე, რის შესახებაც ადმინისტრაციას წერილობითი განაცხადი უნდა გაუგზავნოს.
       7. გადახდის პირობები 
            
             საიტის ფასიანი სერვისებით სარგებლობის შემთხვევაში გადახდილი თანხა უკან არ ბრუნდება
       
        8  .კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

            ბარათის მონაცემი არ ინახება ვებ სერვერზე . მიღებული ინფორმაცია არ გამოიყენება მომხმარებლის იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის. ვებ-გვერდის მიერ

            დამუშავებული არცერთი მონაცემი არ გადაეცემა მესამე მხარეს.Compare listings

Compare